Таня Орбова: Работната сила: относно теориите на отчуждения и иновативния труд

Доклад на Таня Орбова от юбилейната сесия на ИКТС, озаглавена „„Капиталът“ на Маркс: Противоречията на наследството“ и проведена на 01-02.07.2017

Резюме:

 

В настоящият доклад ще се опитам да разгледам проблематиката на отчуждения и иновативния труд в контекста на завещаната ни от Маркс критика на политическата икономия, и по-конкретно във връзка с наследените от нея понятия като „обществено необходимо работно време“, „работна сила“, „нови методи“ и т.н. От една страна ще се опитам да покажа как „работната сила“ разгледана отвъд начина, по който Маркс я интерпретира на страната на нейното материално съдържание (мускули, нерви, мозък и т.н.), а откъм социалната ѝ форма поставя проблема за непредзададеното „можене да се трудиш“. Тоест абстрахирайки се от методологическите абстракции на Маркс, с които той непрестанно си служи – напр. „при дадено стъпало на икономическото развитие“, „при дадена производителна сила на труда“, „дадена величина“ на стойността на работната сила и т.н. – ще се опитам да разгледам „работната сила“ в нейното развитие, сложното отношение между труда на homo faber и труда на homo inventor, между абстрактния труд и живия труд, за да стигна до въпроса какво ще рече „моженето да се трудиш“ в свръхмодерността?