За нас

Официално ни има от 2015 година; затова всичко нататък е in statu nascendi. Сайтът ни е обърнат към критическите теоретици, с които можем да се окажем единомишленици; но не към тези, с които мислим едно и също, а към онези, с които ще можем да мислим заедно. Всички ние – без младите – сме от онези, върху които през 1989 г. ненадейно се срути Берлинската стена и събуди неочаквани надежди (които не се оправдаха). Всички ние не искаме да бъдем изненадани отново. Обществото, в което живеем сега – свръхмодерният капитализъм – има също своите исторически граници и ние – може би, без дори да си даваме сметка – сме стъпили върху тях. Те изискват не само усилията ни на критическите теоретици, за да можем да ги мислим – те изискват и да разберем какво в началото на ХХI век, когато отдавна таласъмите на ХIХ са престанали да бродят из Европа, означава „революционна практика“. Добре дошли!

За контакти

 

 

Нашите съмишленици

Хетеродоксия

От 2016 г. ще издваваме – заедно с Института за критически социални изследвания –  „Хетеродоксия“ – списание за експериментално мислене на обществата, в които живеем.

Институт за критически социални изследвания

(Институтът за критически социални изследвания (ИКСИ) е създаден през 1991 г. в София. От 1998 г. е към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тласък на изследванията на Института дават критически мислители от поколението след 1968 година като Бурдийо, Фуко, Дельоз, Лиотар и Дерида, но преди всичко малко извествия на Запад от Берлинската стена Мамардашвили – символ ва философското инакомислие на Изток от нея.

Силен теоретически акцент в заниманията на Института е поставен върху критиката на модерността и класическия рационализъм, както и върху шансовете на един вдъхновен от теориите на Мераб Мамардашвили –  некласически рационализъм, обърнат към предизвикателствата на едно общество, което – до голяма степен – е оставило модерността зад гърба си.

Емпирическите акценти в заниманията на ИКСИ са поставени преди всичко върху разбирането на обществото, в което живяхме преди 1989 г. (и което може би още не сме разбрали), а оттук и върху една нова социоанализа и теория на практическата логика, мислещи „с и против“  Пиер Бурдийо (както той сам обичаше да казва).

Немалко от мисловните импулси на нашето теоретизиране идват от ИКСИ.

Понастощем ИКТС и ИКСИ разработват обща изследователска програма „Анатомополитика, биополитика и свръхмодерен капитализъм“.)