Мартина Минева: „Марксизиране на Хегеловата силогистика и проблемът за модалностите“

Доклад на Мартина Минева от „Как можем да проблематизираме свръхмодерния капитализъм?“ – сесия на ИКТС, София, 9-10 януари 2016 г.

Резюме:

Oсновната цел на текста е чрез него да се проясни ролята на логическата проблематика за развитието на теорията за посредническите структури. В този смисъл в работата нито ще се предлага ново марксизиране на Хегеловата силогистика, нито единствено ще се подложат на критическо обсъждане основните хипотези за възможността това да бъде направено. Освен всичко това, работата е замислена и като опит да се достигне до идеализациите и ограниченията на тези хипотези и до очертаване на основни модални логически проблеми, пред който би се изправила теорията за посредническите структури в резултат на това. Оттук е възможно да се види, че въпроси като “как е възможно да има логика в историческите необходимост и възможност, които не са предзададени, а се случват?”: не са проблеми нито пред логиката на Хегел в Енциклопедията или в Науката логика, нито пред логиката, на която мисли Маркс в Капиталът. Тяхното тематизиране обаче от една страна придава нова смислова плътност и дълбочина на логическите проблеми, пред които се изправя теорията за посредническите структури днес (по-специално една теория за задаващи мярата посреднически структури), а от друга страна то би могло да даде шанс свръхмодерният капитализъм да бъде мислен през исторически граници.