Мартина Минева: Проблемът за логиките на диалектическото в „Капиталът“

Пленарен доклад на Мартина Минева от юбилейната сесия на ИКТС, озаглавена „„Капиталът“ на Маркс: Противоречията на наследството“ и проведена на 01-02.07.2017

Резюме:

Задължението за връщане към различните проблематизации на логиката на диалектическото в „Капиталът” чрез интерес към силогистиката, завещана от Маркс (под формата на логика, на която той мисли там), но и към възможностите да се мисли логика на диалектическото чрез „Капиталът”, се задава не просто от мотива да се направи равносметка за продуктивността на различните версии на тяхната съдържателна формализация. То възниква най-вече заради шансовете, които се дават чрез тях, пред теориите на посредническите структури за удържането на многократно заявеното като цел в обсъжданията на проблематиките мислене на свръхмодерния капитализъм през исторически граници. Ето защо основна цел на доклада е да се достигне до тематизиране на проблема за ретродукцията като аспект на едно от ключовите теоретичните предизвикателства пред органона на теорията на посредническите структури: удържането на практическите логики при взаимното опосредяване на различни посредническите структури при и след „съдбоносното засрещане на модерния капитализъм и Галилеевата наука”. За целта ще следвам изследователска стратегия, в която се изхожда най-напред от критическото взаимно оглеждане между две съдържателни формализации на Марксовата силогистика, следващи „Капиталът”, – тази на Дейвид Харви, от една страна, и тази на Деян Деянов, от друга. Последната формализация, заявена като силогистиката на т.нар. количествено експанзиращи посреднически структури, ще даде шанс след това да се премине и към проблематизиране на силогистиката, вдъхновена главно от Маркс, която Деянов предлага, като силогистика на посреднически структури, задаващи мяра. Постигнатото дотук чрез жанра на рекапитулацията ще зададе необходимата смислова плътност, за да се постави проблемът за ролята на ретродукцията в практическите логики на откривателя, технологическия инвентор и икономическия иноватор при взаимното опосредяване на посреднически структури на науката, технологията и икономиката.