Лиляна Деянова: „‘Анатомохронологичната схема на поведение’ и ‘капитализирането на времето'“

Доклад на Лиляна Деянова от сесията на ИКТС, озаглавена „Шансовете пред теорията на посредническите структури“.

Резюме:

В доклада се опитвам да формулирам тема на бъдещ изследователски проект по проблематиката на „синхронизацията като количествено експанзираща посредническа структура” (обсъждана в началото на 80-те години от Деян Деянов и мен като възникване на часовниковото време, на „времето-пари”, капитализируемото време). В началото се връщам към статията си от 1990 г. „Мишел Фуко и генеалогията на нормализираното време”, в която преувеличам приликите между анализите на „контрола върху времето” у Фуко и Маркс и не проблематизирам двете логики на модерната „биовласт” (като анатомополитика и като биополитика). Затова тук поставям акцента върху един от ефектите на „анатомополитиката” при Фуко – възникването на „анатомохронолотичната схема на поведението” като корелативно с и невъзможно без „биопространствената схема на поведението”, без „диспозитива за сигурност”.