Дарин Тенев: „Силите на природата“

Доклад на Дарин Тенев от сесията на ИКТС, озаглавена „Шансовете пред теорията на посредническите структури“.

Резюме:

От перспективата на модерната наука понятието за сила е едно от местата, където най-ясно се откроява връзката между природа и възможност. Така фокусирането върху това понятие би играло кючова роля с оглед на едно критико-теоретическо преразглеждане на самото понятие за природа, което да очертае разделението между природа и същност и да покаже как природата мени същността, включвайки своето друго. Проследявайки едно мисловно движение, което води от Лайбниц към Маркс (и по друг начин към Ницше), докладът ще се съсредоточи върху Хегеловото разбиране за сила, като извлече некласическите му потенции, позволяващи то да бъде схващано в насока по-близка до тази на Дельоз и Дерида, отколкото до традиционния образ на самия Хегел. Последната част на доклада ще указва към ролята на такова преосмисляне на понятието за сила за теорията на посредническите структури, като бъдат поставени два акцента: (а) върху отношението между сила и производителност; и (б) върху разбирането за принадена стойност.