Константин Кабуров: „Опитомяване на човешкото тяло“

Доклад на Константин Кабуров от сесията на ИКТС, озаглавена „Шансовете пред теорията на посредническите структури“.

Резюме:

Важен аспект от теория на посредническите структури са взаимоопосредяванията между различни структури. В настощия доклад ще проследя опосредяването на количествено експанзиращите икономика и наука и ефектът от тяхното засрещане в модерната технология. Докладът тръгва от критическата перспектива на Хусерл спрямо наречения от него физикалистски обективизъм, мислен от мен като фундаментален  за разбирането на идеята за всеобщата рационализация представена от Вебер. За Вебер анализът на възникването на „икономическия рационализъм“ не може да мине без да се разбере „практически-рационално[то] жизнено поведение“: „най-сложния за разбиране аспект на проблема [e] обусловеността на възникването на определен „стопански начин на мислене“ […]  от определени религиозни съдържания“ за целта си той използва понятието „родство по избор“, което ще бъде ключово и за нас. То ни дава възможност да мисли опосредяванията и последвалите от тях промени за двете полета.. Основно следствие от засрещането на икономика и наука е, както Маркс пише, „технологизиране на икономиката“, а от там „приложението на машините увеличава разделението на труда в рамките на обществото, увеличава броя на обособените отрасли и на независимите производствени сфери.“ пише Маркс в ръкописите си за XIII глава от „Капиталът“. Но  процесът, който Маркс наблюдава в хода на историята се обръща –технологизиране на икономиката се превръща в икономизиране на технологията. Така технологичните иновации не са мислени сами по себе си, а в в контектста на „икономическия рационализъм“.  В настоящият доклад ще се опитам да представя възможностите и имплицитно съдържащите се социално-икономически проблеми на най-новите технологии свързани с генното инжинерство. TALEN и CRISPR/Cas9 са технологии предоставящи „неограничени възможности“ в изследователското поле на генните манипулации, което дава зелена светлина на социализирането на биофизичните процеси на човешкото тяло. Както знаем „промяната на човечеството и наличието на история се дължи на появата на нови природни процеси, които се опосредстват, присвояват.“(А. Райчев, 2000, 36) Така на фокус се явява отново въпросът каква би била промяната, когато човешкото тяло бъде „присвоено“?