Труд и капитал в модерния капитализъм: Маркс и след него (работилница на ИКТС)

ТРУД И КАПИТАЛ В МОДЕРНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ: МАРКС И СЛЕД НЕГО

Работилница на Института за критичски теории на свръхмодерността, София, 20-21 януари 2018 година

ПРОГРАМА

Заседание: Онтология на времето и свръхмодерен капитализъм, 1водещ: Деян Деянов

Андрей Райчев, Кънчо Стойчев, „Онтология на времето” (част III) [връзката е към трите части на лекционния курс.]

Заседание: Фуко, мислен чрез Маркс: икономика и политика в свръхмодерността водещ: Момчил Христов

Лиляна Деянова, „Превръщането на времето на живота в работна сила и човешкият капитал (нормализация и сигурност)”

Арто Артинян, „Очертаващи се контури в свръхмодерния капитализъм: диаграмни общества и homo datum”

Заседание: Онтология на времето и свръхмодерен капитализъм, 2 водещ: Деян Деянов

Сава Стефанов, „Трудът – скоординирано време остойностяване на сега-то”

Андрей Райчев (критически коментар към доклада на Стефанов)

Сава Стефанов (отговор на критиките)

Заседание: Некласически критически теории: посредническите структури като проблематика, 2водещ: Мартина Минева

Деян Деянов, „Капитал, труд и принадена стойност” (лекция)

Таня Орбова,Теорията на труда при Маркс и отвъд него (царството на необходимостта’ vs. ‘царството на свободата)”

Георги Медаров, „Рефлексивна теория на кризата, 1”

Заседание: Логиките на диалектическото и пракселогическият обратводещ: Тодор Петков

Мартина Минева, „Абдукцията като практическа логика на иновативния труд”

Деян Деянов (критически коментар към доклада на Минева)

Мартина Минева (отговор на критиките)