Дарин Тенев: Индексикалност и модалност в „Битие и време“ на М. Хайдегер

 

 

Лекционен курс

Индексикалност и модалност в Битие и време на М. Хайдегер

Лектор: Дарин Тенев

Анотация на курса:

Лекциите ще имат два фокуса.

Първият ще бъде върху относително плътно представяне на Хайдегеровото съчинение Битие и време. Ще се обърне внимание на философската систематика и логиката на изложението с акцент върху трите екзистенциални момента на грижата (фактуалност, екзистенция, пропадане), тройното разкриване на битието при Dasein (разположение, разбиране, реч) и начина, по който те се оказват решаващи за пресмислянето на времето и критиката на вулгарното понятие за време. Ще бъдат обсъдени проблемите за света, за отношението време – история, за повторението.

Вторият фокус ще бъде върху критическо преосмисляне на Битие и време през въпроса за отношението между индексикалии и модалности. Това означава, на първо място, внимателно препрочитане на части от аналитиката на подръчното (§§15-19) с оглед на препращане, показване, служимост и мрежата от релевантности, в която функционират. На второ място, тук ще е нужна една архелогия на метода на формалното указване, който остава неексплициран. На трето място, трите екзистенциални момента на грижата ще се преосмислят като модални моменти, а самата грижа – като почиваща върху обвързването на два различни типа (според класическото схващане) модалности: алетични, с некласическата аналитика на възможността в параграфите (а) върху разбирането и (б) върху битието към смъртта; деонтични, с Хайдегеровото дефиниране на вината, съвестта и решителността. Като битие на Daseinгрижата е тъкмо преплитане на некласически разбрани алетични и деонтични модалности.

Хипотезата, която ще ръководи това критическо преосмисляне, гласи, че индексичността е пряко модална проблематика, но самите модалности винаги са индексични, като – наред с други неща – указват към други модалности и модални преходи. Всяка ситуация в смисъла на Хайдегер (срв. § 60) – а значи и всеки „контекст“, според всекидневния ни речник, – е модализирана и уловена в мрежа от указвания на модални преходи. Дали това предполага някаква йерархизация между модалните категории?

Курсът ще се въздържа доколкото е възможно от препращания и простанни коментари върху огромната вторична литература, както и от връзки с други съчинения на Хайдегер (вероятно с едно изключение).