Деян Деянов

Образование

Област на научната квалификация:

философия за хуманитарни науки, формална и философска логики, логика и методология на хуманитарните науки, епистемология, критическа теория, увод в социологията, история на социологията, историческа социология на икономиката, социология на всекидневието, социоанализа и др.

Докторат:

2015, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, „Класическа и некласическа рационалност (Мераб Мамардашвили и европейската хуманитаристика на ХХ в.)“

Магистратура:

1975, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Специалност „Философия“, профил „Социология“

Професионална кариера

Академични длъжности:

1978 – 1986 – хоноруван асистент по философия и логика в СУ „Св. Климент Охридски“

1987 – 1988 – научен сътрудник III степен в Научноизследователски институт за младежта

1988 – 1989 – научен сътрудник II степен в Научноизследователски институт за младежта

1990 – 1991 – научен сътрудник I степен в Националния   център за изследване на общественото мнение; Ръководител на секция „Теория и методология“

От 1996 – асистент (до 2015: главен асистент) по социология (логика и методология на социалните науки) в ПУ „Паисий Хилендарски“ (лекции по: философия за хуманитарни науки, формална и философска логики, логика и методология на хуманитарните науки, епистемология, критическа теория, увод в социологията, история на социологията, историческа социология на икономиката, социология на всекидневието, социоанализа и др.)

Административни длъжности:

1990 – 1991 – ръководител на секция „Теория и методология“ в Национален център за изследване на общественото мнение към Народното събрание и БАН

1991 – 2002, 2009 – 2011 – директор на Института за критически социални изследвания (до 1994 – Институт за социална критика)

1991-2004 – председател на Управителния съвет на Фондация „Критика и хуманизъм“ (до 1999 г. – ДРНЗ „Критика и хуманизъм“)

1991 – 1996 – старши сътрудник в Институт за критически социални изследвания към ДРНЗ „Критика и хуманизъм“

1991 – 1999 – главен редактор на сп. „Критика и хуманизъм“

1993-1995 – и.д. директор на Издателска къща „Критика и хуманизъм“

1996 – 1999 – ръководител на сектор „Социология“ към катедра „Етнология и социология“ на ПУ „Паисий Хилендарски“

2002 – 2003 – и.д. ръководител на катедра „Етнология и социология“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

От 2002 – съпредседател на Международния борд на директорите на Института за критически социални изследвания

2005 – изследовател във Фондация „Дом на науките за човека“ (Fondation Maison des sciences de l’homme), Париж, Франция

От 2009 – председател на управителния съвет на Фондация „Хетеродоксия“

От 2015 – директор на Институт за критически теории на свръхмодерността

Членства

Член на Института за критически социални изследвания (до 1994 – Институт за социална критика)

Член на Българската социологическа асоциация

Член на ESSE (Европейско пространство за социални науки)

Член на Център по философия и психично здраве към ПУ „Паисий Хилендарски“

Говорими езици

френски (отлично), английски (много добре), руски (много добре)