Таня Орбова: Теорията на труда при Маркс и отвъд него (‘царството на необходимостта’ vs. ‘царството на свободата’)

Таня Орбова: Теорията на труда при Маркс и отвъд него (‘царството на необходимостта’ vs. ‘царството на свободата’)

Резюме:

Съвсем накратко целта на настоящия доклад е да проблематизира разбирането на Маркс за труда като се фокусирам върху няколко основни проблема. На първо място ще се опитам да предложа критика на теорията, която Маркс предлага за производителния и непроизводителния труд с оглед на проблема за труда, който „произвежда“ стоката работна сила. Това, което ме интересува е, че поради дефиницията, която Маркс дава на производителния труд като „труд, който произвежда капитал“, същностен момент, засягащ едно фундаментално условие за възпроизводството на капитала и свързано с начина, по който се формира стойността на стоката „работна сила“ бива пренебрегнат. Това отчасти произлиза от твърде специфичното и тясно разбиране на Маркс, което „заключва“ труда в сферата на материалното производство, зад стените на завода, поради историческата си позиция, но и от абстрахирането на труда от неговата конкретност, заедно с която изчезва и трудът като формирана от живото време дейност, чийто резултати са непредзададени. Оттук ще се опитам да предложа едно по-разширено разбиране за това, кой труд е производителен от гледна точка на свръхмодерния капитализъм, което ми се струва важно за начина, по който мислим както иновативния труд, така и посредническите връзки между икономика и политика, икономика и наука.