Мартина Минева: Абдукцията като практическа логика на иновативния труд

Мартина Минева: Абдукцията като практическа логика на иновативния труд

 

 

Резюме:

Докладът се фокусира върху проблема за ролята на абдукцията като практическа логика на иновативния труд, което предполага разширеното й разбиране, т.е. не просто като логика на научното откритие, но и като логика на икономическите иновации и технологическите инвенции в контекста на теория на посредническите структури. Всичко това се отнася пряко до проблема за иновативния труд, а оттук предполага и удържането на критиките на Деянов на теорията за принадената стойност при Маркс. Целта ми ще бъде да покажа от една страна как може да се мисли общата логическата форма на абдукцията при научното откритие. Така изхождайки от проблема за иновативността в науката, ще разгледам критически т.нар. „дилема на обяснението” при Маркс Вартофски, за да покажа, че от една страна чрез нея се внушава необходимостта от критическо преосмисляне на предложената от Норуд Хансън логическа форма на абдукцията, но, от друга страна, става ясно, че самата дилема не би възникнала, ако проблемът за абдуктивната форма, поставен от Хенсън, се анализира чрез методите на некласическата трансцендентална логика. От друга страна ще се опитам да очертая общо как абдукцията при научните революции, икономическите иновации и технологичните инвенции се отняся към силогистиките на различните посреднически структури. Това се изисква, тъй като проблемите за иновативния труд и практическите логики на икономическия иноватор, технологическия инвентор и учения-откривател се открояват най-отчетливо тогава, когато се удържа и проблемът за взаимоопосредяването на различните посреднически структури.